Swietelsky AG
 • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Juridische informatie en privacybeleid

INLEIDING

Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Oostenrijk en haar dochterondernemingen (samen Swietelsky) zetten zich in voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar contactpersonen bij alle zakenpartners en medewerkers. Daarom verwerkt Swietelsky persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van gegevens.

De in deze verklaring gebruikte termen zijn gebaseerd op de definities in art. 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

I. TOEPASSINGSGEBIED

Materieel: Deze privacyverklaring regelt de behandeling en verwerking van persoonsgegevens binnen de Swietelsky-groep.

Persoonlijk: Deze privacyverklaring geldt voor alle medewerkers van de Swietelsky-groep en voor hun partners, klanten en leveranciers, alsmede voor andere personen die deel uitmaken van de werking van Swietelsky.

In de tijd: Deze privacyverklaring treedt in werking op 25/05/2018 en wordt beschouwd als de minimumnorm voor de verwerking van persoonsgegevens.

II. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Swietelsky verwerkt persoonsgegevens van medewerkers, partners, klanten en leveranciers met het oog op het uitvoeren van de bedrijfsactiviteit en het voldoen aan de bijbehorende wettelijke en contractuele eisen.

1. Verwerking van gegevens van zakenpartners:

Swietelsky verwerkt de persoonsgegevens die door belanghebbenden, klanten, leveranciers, enz. worden verstrekt voor het opstellen van offertes en het verwerken van bestellingen, alsmede voor de uitvoering van de daarmee samenhangende contractuele / precontractuele en wettelijke verplichtingen.

2. Sollicitanten:

De contactgegevens en sollicitatiedocumenten die in het kader van een sollicitatie worden ingediend, worden door ons elektronisch verwerkt met het oog op de selectie van geschikte kandidaten voor een dienstverband. In geval van een afwijzing worden de aanvraagdocumenten, naast eventuele wettelijke bewaarverplichtingen, alleen bewaard als u hiermee akkoord gaat.

3. Website:

Verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website

Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 Linz, Oostenrijk

Gegevensverzameling op onze website

 Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt, anderzijds worden gegevens, met name technische gegevens, automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt. Een deel van de gegevens wordt verzameld om te garanderen dat onze website zonder fouten functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses. In het volgende punt kunt u hier meer over lezen.

Gebruikte modules, plug-ins of tools

Jobsite

Bedankt dat u online heeft gesolliciteerd op onze jobsite. U maakt het ons gemakkelijker en versnelt zo de verwerking van uw sollicitatie.

Wij verwerken de gegevens die u ons in het kader van de sollicitatie heeft verstrekt alleen voor het doel en in het kader van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Indien uw sollicitatie betrekking heeft op een specifieke vacature, verwerken wij de verstrekte gegevens alleen met het oog op de verwerking van deze specifieke vacature. Uw sollicitatiegegevens worden verwerkt om te voldoen aan onze (pre-)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure conform art. 6, lid 1, punt b AVG. Na afloop van de sollicitatieprocedure voor een functie verwerken wij uw sollicitatiegegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om ons rechtmatige belang overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f AVG te waarborgen of indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verwerking van uw sollicitatiegegevens voor toekomstige vacatures. Hetzelfde geldt voor spontane sollicitaties na vergelijking van uw gewenste functie en uw kwalificatieprofiel met onze jobaanbiedingen.

Door uw aanvraag bij ons in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met het type en de reikwijdte zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9, lid 1 AVG vrijwillig worden verstrekt in het kader van de sollicitatieprocedure, vindt de verwerking ervan plaats conform art. 9, lid 2 AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals een ernstige handicap, of etnische afkomst) of op basis van uw toestemming conform art. 9, lid 2 AVG (bijv. gezondheidsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep).

De door u verstrekte gegevens kunnen door ons worden verwerkt ten behoeve van het dienstverband bij een succesvolle sollicitatie. Zoniet worden de gegevens van de sollicitanten na het verstrijken van de wettelijke termijnen of, indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere termijn, na het verstrijken van deze termijn verwijderd, indien de sollicitatie voor een vacature niet succesvol is. 

Tenzij u toestemming heeft gegeven voor een langere periode, vindt de verwijdering plaats na een periode van zeven maanden, zodat we eventuele vervolgvragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en onze bewijsverplichtingen op grond van de wet inzake gelijke behandeling kunnen nakomen. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd in overeenstemming met de belastingwetgeving.

Optreden in sociale netwerken

We nemen de huidige discussie over gegevensbescherming in sociale netwerken zeer serieus, omdat we zelf optreden in sociale netwerken om de gebruikers die daar actief zijn te informeren over ons dienstenaanbod. De sociale media die we hiervoor gebruiken worden op onze site weergegeven met hun logo. In dit verband willen wij erop wijzen dat wij op basis van de huidige rechtspraak een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in de zin van art. 26 AVG met de desbetreffende beheerder van het sociale netwerk. Wij hebben hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, voor zover de aanbieder ons daartoe in staat heeft gesteld. De primaire verantwoordelijkheid volgens de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in het betreffende sociale netwerk ligt echter bij de aanbieder van het sociale netwerk in kwestie. In het geval van de handhaving van de rechten van de betrokkenen merken we op dat deze het best op de sociale netwerken zelf kunnen worden uitgeoefend. Wij nemen als beheerders geen beslissingen over de verwerking van gegevens op het sociale netwerk. Alleen de betreffende aanbieder heeft toegang tot de gegevens van de gebruikers en kan daarom als enige rechtstreeks maatregelen treffen. 

De gegevens van de gebruikers kunnen op de sociale netwerken worden verwerkt voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. Er kunnen onder andere persoonlijke gebruikersprofielen worden aangemaakt vanuit de verschillende interessegebieden van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen vervolgens bijvoorbeeld worden gebruikt om gerichte advertenties te plaatsen binnen en buiten de sociale media. Voor deze doeleinden maakt het sociale netwerk ook gebruik van cookies, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen deze gebruikersprofielen ook gegevens bevatten over gebruikers als lid van de sociale media in kwestie, op voorwaarde dat ze daarop zijn ingelogd.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende gegevensverwerking en de mogelijkheden tot bezwaar of herroeping verwijzen wij naar de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk.

Het kan gebeuren dat sommige sociale netwerken gebruikersgegevens buiten de Europese Unie verwerken. Met betrekking tot de Amerikaanse aanbieders die zijn gecertificeerd onder het privacyschild, willen wij erop wijzen dat de aanbieders zich daarbij verplichten tot naleving van de gegevensbeschermingsnormen van de Europese Unie, in het bijzonder de AVG. De overdracht van gegevens naar de VS is toegestaan met een actieve privacyschildcertificering volgens Art. 45 AVG. 

Een selectie van de belangrijkste aanbieders van sociale media inclusief aanvullende informatie is hier te vinden:

 • Facebook

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Website: www.facebook.com
Aanvullende informatie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Gedeelde verantwoordelijkheid: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 • Xing

Aanbieder: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland
Website: www.xing.de
Aanvullende informatie: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 • LinkedIn

Aanbieder: LinkedIn Ireland, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland
Website: www.linkedin.com
Aanvullende informatie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 • Pinterest

Aanbieder: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, 94301 Californië, VS
Website: www.pinterest.com
Aanvullende informatie: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

 • Twitter

Aanbieder: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, 94301 Californië, VS
Website: www.twitter.com
Aanvullende informatie: https://twitter.com/en/privacy
Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

 • YouTube: 

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Website: www.google.com
Aanvullende informatie: https://policies.google.com/privacy
Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Cookies in het algemeen

We gebruiken cookies op onze website om onze internetaanwezigheid gebruiksvriendelijker en functioneler te maken. Daarbij blijven sommige cookies opgeslagen op uw apparaat.

Cookies zijn kleine gegevenspakketten die worden uitgewisseld tussen uw browser en webserver wanneer u onze website bezoekt. Deze veroorzaken geen schade en dienen enkel om de bezoeker van de website te herkennen. Cookies kunnen alleen informatie opslaan die door uw browser wordt verstrekt, d.w.z. informatie die u zelf in de browser heeft ingevoerd of die beschikbaar is op de website. Cookies kunnen geen code uitvoeren en kunnen niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw apparaat. De volgende keer dat u onze website bezoekt met hetzelfde apparaat, kan de informatie die in de cookies is opgeslagen, naar ons worden teruggestuurd ("eigen cookie") of naar een webapplicatie van een derde partij waartoe de cookie behoort ("cookie van derden").  Aan de hand van de opgeslagen en teruggezonden informatie herkent de betreffende webapplicatie dat u de website al met de browser van uw apparaat heeft bezocht. 

Afhankelijk van het beoogde gebruik en de functie verdelen we de cookies in de volgende categorieën:  

 • Technisch noodzakelijke cookies om de technische werking en de basisfuncties van onze website te waarborgen. Dit soort cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw instellingen bij te houden terwijl u door de website navigeert; of ze kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat belangrijke informatie gedurende de hele sessie wordt bewaard (bijv. login, winkelwagen).
 • Statistische cookies om te begrijpen hoe bezoekers met onze site omgaan door anoniem informatie te verzamelen en te analyseren. Dat geeft ons waardevolle inzichten om zowel de website als onze producten en diensten te optimaliseren.
 • Marketingcookies om gerichte reclameactiviteiten voor gebruikers op onze website in te stellen.  
 • Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we momenteel samen met aanbieders van individuele cookies proberen te classificeren.

Afhankelijk van de opslagtermijn verdelen we de cookies ook in sessie- en permanente cookies. Sessiecookies slaan informatie op die wordt gebruikt tijdens uw huidige browsersessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Daarbij wordt geen informatie op uw apparaat achtergelaten. Permanente cookies slaan informatie op tussen twee bezoeken aan de website. Op basis van deze informatie wordt u bij uw volgende bezoek herkend als terugkerende bezoeker en zal de website hierop reageren. De levensduur van een permanente cookie wordt bepaald door de aanbieder van de cookie.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij een technisch foutloze werking en een vlotte werking van onze website in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f AVG. Onze website kan niet goed functioneren zonder deze cookies. Voor het gebruik van statistische en marketingcookies is uw toestemming nodig in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies voor de toekomst te allen tijde intrekken in overeenstemming met art. 7, lid 3 AVG. Toestemming geven is vrijwillig. Als die niet wordt gegeven, heeft dat geen nadelen.

U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat er in het algemeen geen cookies worden opgeslagen op uw apparaat of dat u telkens wordt gevraagd of u akkoord gaat met het opslaan van cookies. U kunt op elk gewenst moment uw opgeslagen cookies verwijderen. Hoe dit alles in zijn werk gaat, vindt u in de helpfunctie van uw browser.   

Houd er rekening mee dat een algemene uitschakeling van cookies kan leiden tot functionele beperkingen op onze website.  

Integratie van diensten en inhoud van derden

Om onze internetaanwezigheid te analyseren en te optimaliseren gebruiken wij op onze website content of serviceaanbiedingen van derden om hun content en diensten, zoals video's of lettertypes, weer te geven.

Daarvoor moet de derde aanbieder van deze inhoud altijd het IP-adres van de gebruikers kunnen herkennen, wat noodzakelijk is voor de weergave van deze inhoud. Wij stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres uitsluitend gebruiken om de inhoud te leveren. De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij de optimalisering van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f AVG. Derden kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Met deze "pixel tags" kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website worden geëvalueerd. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod bevatten, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. 

De verwerking van uw gegevens in de cookies is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Voor meer details verwijzen wij naar de specifieke diensten die in deze privacyverklaring nader worden beschreven.

Facebook Pixel

Op onze website wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), voor de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod. Voor deze gegevensverwerking zijn wij samen met Facebook verantwoordelijk in overeenstemming met art. 26 AVG.

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. "Facebook-advertenties") bepalen. Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die we aan Facebook doorgeven (zgn. "custom audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend zijn. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door te zien of gebruikers naar onze website zijn omgeleid nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zgn. "conversie").

De verwerking van uw gegevens in de cookies is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. 

Om te bepalen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u terecht op de pagina die door Facebook is opgezet en de instructies voor de op gebruik gebaseerde advertentie-instellingen volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Voor zover gegevens door Facebook in de VS moeten worden verwerkt, willen wij erop wijzen dat Facebook Inc. met zijn hoofdkantoor in de VS gecertificeerd is onder de privacyschild-overeenkomst en er daardoor voor zorgt dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de Verenigde Staten te waarborgen. De overdracht van gegevens naar de VS is bijgevolg toegestaan volgens Art. 45 AVG.

De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensbeleid van Facebook. U vindt er bijgevolg algemene informatie over hoe u Facebook-advertenties kunt weergeven:   https://nl-nl.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, kunt u vinden in het hulpcentrum van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/business/help/651294705016616.

Google Analytics

Op onze website gebruiken we de functies van de webanalysedienst Google Analytics om het gebruiksgedrag te analyseren en onze internetaanwezigheid te optimaliseren. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Informatie over het gebruik van de website, zoals browsertype/-versie, het gebruikte besturingssysteem, de eerder bezochte pagina, de hostnaam van de bezoekende computer (IP-adres), het tijdstip van de serveraanvraag worden meestal naar een Google-server overgebracht en daar opgeslagen. We hebben een contract met Google afgesloten voor de verwerking van opdrachten in overeenstemming met art. 28 AVG.

In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen onze website samen te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website en het internet te leveren. Volgens informatie van Google wordt het door uw browser doorgegeven IP-adres niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. 

Wij gebruiken Google Analytics enkel met geactiveerde IP-anonimisering door de code "anonymizeIP" toe te voegen aan de website. Dat garandeert de afscherming van uw IP-adres, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server overgebracht en daar ingekort.

De gegevens over het gebruik van onze website worden onmiddellijk na afloop van de door ons vastgestelde bewaartermijn verwijderd. Google Analytics geeft ons de volgende opties voor de bewaartermijn: 14 maanden, 26 maanden, 38 maanden, 50 maanden, niet automatisch verwijderen U kunt ons te allen tijde vragen naar de huidige, door ons vastgestelde bewaartermijn.

De verwerking van uw gegevens met behulp van Google Analytics is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst in overeenstemming met art. 7, lid 3 AVG.

Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens tegengaan door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. 

Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door Google en voor instellingen en bezwaarmogelijkheden, zie de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Voor zover gegevens door Google in de VS moeten worden verwerkt, willen wij erop wijzen dat Google gecertificeerd is onder de privacyschild-overeenkomst en er daardoor voor zorgt dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de Verenigde Staten te waarborgen. De overdracht van gegevens naar de VS is bijgevolg toegestaan volgens Art. 45 AVG. 

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van de dienst Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De Tag Manager is een dienst die ons in staat stelt om websitetags te beheren via een interface. Dit stelt ons in staat om code snippets zoals tracking codes of conversiepixels op websites op te nemen zonder de broncode te verstoren. De Tag Manager stuurt alleen de gegevens door, zonder deze te verzamelen of op te slaan. De Tag Manager zelf is een domein zonder cookies en verwerkt geen persoonlijke gegevens, omdat het alleen wordt gebruikt voor het beheer van andere diensten in ons online aanbod. De Tag Manager zorgt voor de afhandeling van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met de Tag Manager.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op de volgende Google-websites:

Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
FAQ Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/faq.html
Gebruiksbeleid Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html

Hosting

In het kader van de hosting van onze website worden alle gegevens die in verband met de werking van onze website moeten worden verwerkt, opgeslagen. Dat is nodig om de werking van de website mogelijk te maken. Wij verwerken de gegevens bijgevolg op basis van ons rechtmatig belang bij de optimalisering van ons websiteaanbod in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f AVG. Voor onze online aanwezigheid maken wij gebruik van de diensten van webhostingproviders aan wie wij de bovengenoemde gegevens ter beschikking stellen in het kader van de opdrachtverwerking in overeenstemming met art. 28 AVG.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt, worden uw gegevens gebruikt voor de verwerking van de contactaanvraag en de behandeling ervan in het kader van de uitvoering van de precontractuele rechten en verplichtingen overeenkomstig art. 6, lid 1, punt b AVG. De verwerking van uw gegevens is nodig om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden, zoniet kunnen wij uw aanvraag niet of slechts in beperkte mate beantwoorden. De informatie kan worden opgeslagen in een klanten- en belanghebbendendatabase op basis van ons rechtmatige belang bij direct marketing in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f AVG.

Wij verwijderen uw aanvraag en uw contactgegevens, mits uw aanvraag definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld in het kader van een latere contractafwikkeling. In de meeste gevallen is dat het geval als er drie jaar lang geen contact met u is geweest.

LinkedIn Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van LinkedIn Conversion Tracking, een webanalysedienst van LinkedIn Corporation. 

De informatie die door de LinkedIn Insight-tag over uw gebruik van onze website wordt verzameld, is versleuteld. 

De verwerking van uw gegevens is daarbij gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt a AVG. Deze toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

LinkedIn-leden hebben ook de mogelijkheid om zich af te melden voor LinkedIn Conversion Tracking en kunnen cookies blokkeren en verwijderen of demografische functies uitschakelen op https://www.linkedin.com/psettings/advertising/. Er is geen aparte opt-outoptie in de instellingen van LinkedIn voor vertoningen aan derden of click-tracking voor campagnes die op LinkedIn lopen, aangezien alle onderliggende campagnes de instellingen van de LinkedIn-leden respecteren.

We gebruiken LinkedIn Conversion Tracking om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. 

Aanvullende informatie van de derde partij: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Californië 94043, VS;

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; https://www.linkedin.com/help/lms/answer/85787; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedin-marketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-?lang=nl;

LinkedIn is onderworpen aan het privacyschild van de EU en de VS https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Server-Log-Files (Toegangsgegevens)

Om technische redenen, met name om een functionele en veilige aanwezigheid op het internet te garanderen, verwerken wij technisch noodzakelijke gegevens over de toegang tot onze website in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. 

We verwerken onder andere de volgende toegangsgegevens:

 • naam van de geraadpleegde website  
 • gebruikt browsertype incl. versie
 • gebruikt besturingssysteem van de bezoeker
 • de eerder bezochte pagina van de bezoeker (verwijzende URL)
 • tijdstip van de serveraanvraag
 • overgedragen datavolume
 • hostnaam van de computer die toegang heeft (gebruikt IP-adres, eventueel geanonimiseerd)

  Deze gegevens worden niet toegewezen aan natuurlijke personen en worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties en voor de werking en verbetering van onze website en voor de veiligheid en optimalisatie van ons internetaanbod. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan onze websitebeheerder. Er wordt geen verbinding of koppeling van deze gegevens met andere gegevensbronnen gemaakt. Als er een vermoeden is van illegaal gebruik van onze website, behouden wij ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren. De gegevensverwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f AVG in de technisch foutloze weergave en optimalisering van onze website.

De toegangsgegevens worden kort na afronding van het doel verwijderd, meestal na enkele dagen, op voorwaarde dat er geen verdere bewaring nodig is voor bewijskrachtige doeleinden. Zoniet worden de gegevens bewaard tot de definitieve afhandeling van een incident.

WebCare

Voor de toestemming voor het gebruik van cookies op onze website gebruiken wij de cookiebanner van DataReporter WebCare, die voldoet aan de eisen van de gegevensbescherming. Dit is een dienst van DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, A-4600 Wels, Oostenrijk ("DataReporter"). 

Voor meer informatie over dit bedrijf kunt u terecht op www.datareporter.eu. De cookiebanner verzamelt en bewaart de toestemming voor het gebruik van cookies voor de betreffende gebruiker van onze website. Onze cookiebanner zorgt ervoor dat statistische en marketingcookies alleen worden geplaatst wanneer de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om ze te gebruiken. 

Daarvoor slaan we informatie op over de mate waarin de gebruiker het gebruik van cookies heeft bevestigd. De beslissing van de gebruiker kan te allen tijde worden herroepen via de cookie-instellingen en de toestemmingsverklaring. Bestaande cookies worden na intrekking van de toestemming verwijderd. Een cookie is ook ingesteld om informatie op te slaan over de status van de toestemming van de gebruiker, die wordt aangegeven in de cookiegegevens. Bovendien wordt het IP-adres van de betreffende gebruiker naar de server van DataReporter gestuurd om deze dienst op te roepen. Het IP-adres wordt niet opgeslagen of gekoppeld aan andere gegevens van de gebruiker, het wordt alleen gebruikt voor de correcte uitvoering van de dienst. Het gebruik van bovengenoemde gegevens is bijgevolg gebaseerd op ons rechtmatig belang bij het wettelijk conforme ontwerp van onze internetaanwezigheid in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt f AVG.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van DataReporter onder https://www.datareporter.eu/datenschutz. U kunt uw vragen over deze service sturen naar office@datareporter.eu.

Youtube - Videos

Op onze website gebruiken we de dienst "YouTube" om video's te integreren. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("YouTube"). Zodra een pagina met ingesloten YouTube-video's door u wordt geopend, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan YouTube doorgegeven welke pagina's u bezoekt. 

De geldende privacyverklaring van YouTube is te vinden op: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-outmogelijkheid: https://adssettings.google.com/authenticated

Voor zover gegevens door Google in de VS worden verwerkt, willen wij erop wijzen dat Google gecertificeerd is onder de privacyschild-overeenkomst en er daardoor voor zorgt dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). De overdracht van gegevens naar de VS is bijgevolg toegestaan volgens Art. 45 AVG. 

E-mail

Als u ons per e-mail een aanvraag stuurt, worden uw gegevens, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) onderhevig is aan veiligheidslekken en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Commerciële reclame

Het gebruik van de contactgegevens van ons impressum of onze website voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij wij schriftelijk toestemming geven. Alle op deze website genoemde personen maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en verspreiding van deze gegevens.

III. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

Volgens de in de EU geldende regels inzake gegevensbescherming is voor de verwerking van uw persoonsgegevens een rechtsgrondslag vereist. De geldende rechtsgrondslag is afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, zoals hierboven beschreven:

In bepaalde gevallen moet uw toestemming worden gegeven voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Als u uw toestemming geeft, kunt u deze later intrekken. Houd er rekening mee dat de herroeping van de toestemming geen invloed heeft op de verwerking die al heeft plaatsgevonden.

In andere gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften of om een contract dat betrekking heeft op u na te komen.

In andere gevallen kunnen uw persoonsgegevens daarentegen uit rechtmatig belang worden verwerkt om met u te communiceren over onze diensten.

IV. BEGINSELEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van persoonsgegevens bij Swietelsky is gebaseerd op strikte principes, die de bescherming en veiligheid van de gegevens en de rechten van de betrokken personen als het hoogste goed beschouwen.

Wettigheid & transparantie: De gegevensverwerking gebeurt op een wettige manier, te goeder trouw.

Bestemming: De gegevens worden verzameld en verwerkt voor specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden. De gegevens zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Gegevensminimalisering: Er worden alleen gegevens verzameld en verwerkt die absoluut noodzakelijk zijn voor de genoemde doeleinden. Als het mogelijk is om het doel te bereiken en als de inspanning redelijk is, worden alleen anonieme gegevens verwerkt.

Opslaglimiet en verwijdering: Persoonsgegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld, vervalt en als wettelijke bewaartermijnen niet beletten dat ze worden gewist. Als er in individuele gevallen sprake is van belangen die bescherming verdienen in deze gegevens, worden deze opgeslagen totdat het belang dat bescherming verdient juridisch is opgehelderd.

Gegevensbeveiliging: Voor persoonsgegevens is de geheimhouding van de gegevens van toepassing. De gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld en worden door passende organisatorische en technische maatregelen beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onwettige manipulatie of openbaarmaking, alsook tegen verlies en vernietiging.

Waarheidsgetrouwheid: Persoonsgegevens moeten correct, volledig en bijgewerkt worden bewaard. Er worden passende maatregelen genomen om verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.

V. GEGEVENSOVERDRACHT

De overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers buiten de Swietelsky-groep en aan ontvangers in derde landen van de EU zal alleen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende wetgeving en op wettige basis en met inachtneming van het hoogste niveau van vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging.  Wij verkopen of verhuren geen persoonlijke informatie aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de ontvangers binnen de Swietelsky-groep om te voldoen aan de wettelijke eisen en om de administratieve activiteiten voor de hele groep te vereenvoudigen. Ook hier wordt de overdracht uitsluitend in overeenstemming met het wettelijk kader uitgevoerd.

De volgende categorieën ontvangers bestaan in de zin van art. 13, lid 1, punt e AVG

 • Groepsvennootschappen van de verantwoordelijke persoon
 • Onderaannemers, algemene aannemers, leveranciers
 • Verwerkers, voor zover zij de gegevens nodig hebben om hun respectieve diensten te kunnen uitvoeren
 • Autoriteiten, overheidsorganen en -instellingen 
 • Notarissen, juridische en fiscale adviseurs, incassodienstverleners en deskundigen voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen
 • Auditbedrijven voor het nakomen van boekhoudkundige verplichtingen
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Krediet- en financiële instellingen of vergelijkbare instanties
 • Rechtbanken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen
 • Bemiddelingsinstanties

VI. VERPLICHTING TOT GEGEVENSGEHEIMHOUDING

Alle medewerkers van de Swietelsky-groep en de medewerkers van de contractuele partners zijn contractueel gebonden aan geheimhouding en worden regelmatig geïnformeerd en getraind in de veilige omgang met persoonlijke en andere kritische gegevens.

VII. GEGEVENSBEVEILIGING

De bescherming van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens is een essentiële taak van Swietelsky. Dat geldt ook voor handelsgeheimen, klantgegevens, persoonlijke gegevens en andere kritische informatie.

Daarom worden technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen opgesteld en voortdurend verbeterd in overeenstemming met de stand van de techniek en de internationaal erkende best practices en beveiligingsnormen.

VIII. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Swietelsky hoeft geen functionaris voor gegevensbescherming te benoemen, aangezien art. 37, lid 1 AVG van de EU niet van toepassing is. In overeenstemming met het belang van gegevensbescherming heeft Swietelsky besloten om vrijwillig een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen. Deze functionaris is voor de betrokkenen en de autoriteit voor gegevensbescherming bereikbaar als contactpunt via datenschutz@swietelsky.com.

IX. Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht:

 • in overeenstemming met art. 15 AVG informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. U kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande duur van de opslag, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • in overeenstemming met art. 16 AVG onverwijld de correctie te eisen van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • in overeenstemming met art. 17 AVG de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • in overeenstemming met art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG;
 • in overeenstemming met art. 20 AVG uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij;
 • in overeenstemming met art. 21 AVG, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van ons rechtmatige belang, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie of indien het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen uitvoeren zonder een bijzondere situatie te specificeren.
 • in overeenstemming met art. 7, lid 3 AVG uw eenmaal gegeven toestemming aan ons te allen tijde in te trekken. Als gevolg daarvan mogen we de gegevensverwerking die gebaseerd was op deze toestemming niet voortzetten voor de toekomst.
 • in overeenstemming met art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie met betrekking tot de onrechtmatige verwerking van uw gegevens door ons. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewone verblijfplaats of werkplek of in het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Iedere betrokkene wiens gegevens door Swietelsky worden verwerkt, heeft het recht zich te allen tijde te beroepen op bovengenoemde rechten van de betrokkenen en deze bij Swietelsky te doen gelden. Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, kunt u ons te allen tijde schriftelijk contacteren per e-mail naar datenschutz@swietelsky.com.

De bevoegde toezichthoudende instantie voor Swietelsky AG is:

Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit
Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

X. CONTINUE CONTROLE EN VERBETERING

Swietelsky hecht veel belang aan de continue verbetering van de kwaliteit en de processen. Er zijn gedefinieerde processen voor de continue verbetering van de kwaliteit, die al jaren wordt bewezen door de certificering volgens ISO 9001. De naleving van de richtlijnen voor gegevensbescherming en de geldende wetgeving en de doeltreffendheid van de maatregelen voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging worden voortdurend gemeten en verbeterd met behulp van deze processen om ervoor te zorgen dat de maatregelen voor gegevensbescherming op een optimale manier worden uitgevoerd.